KAMTRO

Wybierz język:

 • Slide 01 PL
 • Slide 02 PL
 • Slide 03 PL
 • Slide 04 PL
 • Slide 05 PL

Aktualności:

Nasi analitycy certyfikowani przez Mobius Institut...

Chcielibyśmy poinformować, że wychodząc na przeciw potrzebom rynku oraz w celu zapewnienia najwyższe [ ... ]

czytaj więcej

Szkolenia

W ramach naszej oferty prowadzimy szkolenia z diagnostyki wibracyjnej, przeprowadzania pomiarów oraz z nieinwazyjnych metod diagnostycznych w przemyśle. 

Dla Kogo

 • Kierowników Utrzymania Ruchu.
 • Kierowników Produkcji.
 • Głównych mechaników.
 • Mechaników
 • Osób odpowiedzialnych za stan maszyn w zakładzie

Nasi Szkoleniowcy

Szkoleniowcy Kamtro ukończyli Politechnikę Gdańską jak i również Akademię Morską w Gdyni. Posiadają wieloletnie doświadczenie w dziedzinie diagnostyki maszyn, uzyskane podczas praktycznego wykorzystania wiedzy. Szkoleniowcy posiadają certyfikat ISO Cat III Vibration Analyst wystawiony przez Mobius Institute (niezależna jednostka certyfikująca).

Szkolenia są prowadzone na terenie zakładu firmy zamawiającej szkolenie lub w dedykowanym ośrodku szkoleniowym w indywidualnie ustalonym terminie.

Szkolenia w ramach KFS

 • Czym jest KFS?

Krajowy Fundusz Szkoleniowy stanowi wydzieloną cześć Funduszu Pracy, przeznaczoną na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy. Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki. Zwiększenie inwestycji w potencjał kadrowy powinno poprawić zarówno pozycję firm jak i samych pracowników na konkurencyjnym rynku pracy.

 • Kto może ubiegać się o środki z KFSu?

Dofinansowanie w ramach KFS jest ogólnodostępne. Mogą z niego korzystać wszyscy pracodawcy, w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 25 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, tj. firmy, instytucje, urzędy, fundacje zatrudniające pracowników na umowę o pracę (próbna, czasowa, stała) oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą zatrudniające na umowę o pracę co najmniej 1 osobę (niezależnie od wymiaru etatu). Nie ma znaczenia wielkość firmy.

 • Czego dotyczy dofinansowanie?

1) wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w sektorach: przetwórstwo przemysłowe, transport i gospodarka magazynowa oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna;
2) wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
3) wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.
Środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego wspomagają przekwalifikowanie lub aktualizację wiedzy i umiejętności osób pracujących.

 •  Od czego zależy przyznanie dofinansowania?

Pracodawca musi złożyć wniosek o przyznanie środków z KFS na kształcenie ustawiczne do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności. Przyznanie dofinansowania jest zależne od Powiatowego Urzędu Pracy, decyduje kolejność zgłoszeń (pula środków jest ograniczona) oraz uzasadnienie realizacji szkoleń. Ważne jest prawidłowe wypełnienie wniosku i załączników m.in. w zakresie pomocy de minimis.

W razie pytań prosimy o kontakt.